Chính trị

Việt Nam-Lào hợp tác về tư tưởng, văn hóa

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thỏa thuận chú trọng các chương trình phối hợp, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt tăng cường các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn, quản lý văn phòng, xây dựng Đảng của ngành tuyên giáo.