[Photo] Cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua ảnh Châu Mỹ

Cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua ảnh

Fidel Castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.