"Việt Nam cần lập quỹ bảo lãnh vốn vay biên mậu" Tài chính

"Việt Nam cần lập quỹ bảo lãnh vốn vay biên mậu"

Việt Nam cần thiết kế và thành lập một Quỹ bảo lãnh vốn vay biên mậu, có thể từ nguồn của nhà tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm cung cấp khoản bảo lãnh ưu đãi và đào tạo tập huấn cho ngân hàng thương mại về các khoản vay kinh doanh vi mô và nhỏ.

Đây là khuyến nghị quan trọng trong số 13 khuyến nghị được các chuyên gia thực hiện Dự án tăng cường dịch vụ biên giới và hướng dẫn cho SMEs trong hoạt động thương mại biên giới (ADB RETA 7380) đưa ra tại hội thảo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Công Thương tổ chức ngày 4/4 tại Hà Nội.