Tổng kiểm tra về khoáng sản và hoạt động khoáng sản Kinh tế

Tổng kiểm tra về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

Ngày 3/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng loạt ra quân về các địa phương để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra khoáng sản và các hoạt động khoáng sản; thực trạng của hoạt động này gây ra đối với tài nguyên rừng, môi trường sinh thái.