Thứ Tư, Tháng Mười Một 14/11/2018

Giàn khoan Hải Dương 981