Thứ Hai, Tháng Bảy 16/07/2018

Giàn khoan Hải Dương 981