"Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam" Y tế

"Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam"

Đề cập tới những nhiệm vụ của ngành y tế trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng.

Năm nay, ngành y tế xác định tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; triển khai thực hiện Nghị định đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cơ chế quản lý tài chính của các bệnh viện công được đổi mới; thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách.