Hà Nội: Tăng đối thoại để giải quyết khiếu nại đất đai Bất động sản

Hà Nội: Tăng đối thoại để giải quyết khiếu nại đất đai

Thành phố Hà Nội hiện có nhiều dự án được triển khai xây dựng, tuy nhiên có công trình kéo dài nhiều năm mà chưa được triển khai thi công do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Để "cởi nút thắt" về giải phóng mặt bằng do khiếu kiện, thời gian qua, Hà Nội đã tích cực tổ chức đối thoại với người dân về đất đai để giải quyết trên cơ sở thấu lý đạt tình.