[Mega Story] Hòa bình Trung Đông: Kế hoạch một bên Trung Đông

Hòa bình Trung Đông: Kế hoạch một bên

Kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ được đánh giá là kế hoạch hòa bình một bên vì xem trọng các mục tiêu chiến lược của Israel nhiều hơn là tính đến quyền lợi của người Palestine.