Incomlend Capital đặt mục tiêu huy động 500 triệu USD cho Chương trình Tài trợ hóa đơn Incomlend ESG Thông cáo báo chí

Incomlend Capital đặt mục tiêu huy động 500 triệu USD cho Chương trình Tài trợ hóa đơn Incomlend ESG

SINGAPORE – Media OutReach – Incomlend Capital, một công ty thuộc Tập đoàn Incomlend, đã nhận được giấy phép Dịch vụ thị trường vốn (Capital Markets Services -CMS) từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore – MAS) để tiến hành các hoạt động quản lý quỹ. Giấy phép CMS cho phép công ty thiết […]