Cộng đồng Việt kiều - Nguồn chất xám tiềm năng Người Việt bốn phương

Cộng đồng Việt kiều - Nguồn chất xám tiềm năng

Dù không có thống kê đầy đủ, song một số tài liệu ước tính có khoảng 300-400.000 người Việt Nam ở nước ngoài được đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức cập nhật về khoa học và công nghệ, về quản lý kinh tế...

Với các chính sách ngày càng phù hợp, với việc đưa công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là một trong những trọng tâm ưu tiên của ngành ngoại giao, cộng đồng người Việt đang ngày càng có nhiều cơ hội đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước.
"Giáo dục của Việt Nam đang một mình một kiểu" Giáo dục

"Giáo dục của Việt Nam đang một mình một kiểu"

Theo nhà giáo Dương Văn Quảng, ở Việt Nam, chúng ta tranh luận quá nhiều về triết lý giáo dục và ít bàn luận xem nên đào tạo như thế nào cho “trúng." Điều cần thiết lúc này là phải gắn đào tạo của Việt Nam với đào tạo của nhiều nước trên thế giới, không nên một mình “một kiểu không giống ai.”

Nhà giáo Dương Văn Quảng cũng đề cập đến việc cần sự thay đổi về quan niệm bằng cấp. Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ dựa vào bằng cấp đã khiến người ta cần cái bằng bằng mọi giá trong khi cái mà các cán bộ cần là năng lực quản lý hơn là cái bằng chuyên môn.