Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa X Chính trị

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa X

Sáng 5/1, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ và Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Chính trị

Nâng cao tính Đảng trong cán bộ ngoại giao

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh các đại sứ là tư lệnh và cũng là chính ủy trên mặt trận đối ngoại, vì vậy cần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên tại các sứ quán, cơ quan đại diện ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.
Thế giới

Đảng Cộng sản Trung Quốc bàn về phát triển nông thôn

Hội nghị Trung ương 3 khóa 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua Quyết định về các vấn đề trọng đại để thúc đẩy cải cách phát triển nông thôn, đề ra mục tiêu và biện pháp đưa nông nghiệp, nông thôn đạt được những bước phát triển mới từ nay đến năm 2020.
Chính trị

Hội nghị Trung ương tập trung vào vấn đề kinh tế

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X họp Hội nghị toàn thể lần thứ tám để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.