Kinh tế

Đề xuất cơ chế đẩy nhanh các dự án BOT, BT

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn theo hình thức BOT, BT trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư đã được chỉ định: Phải chủ động đề xuất các cơ chế đặc thù để báo cáo lên Chính phủ.