Sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng Andy Matsui tại Lễ phát bằng Đại học AUW Thông cáo báo chí

Sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng Andy Matsui tại Lễ phát bằng Đại học AUW

Giải thưởng Andy Matsui dành cho Thành tích học tập & Tài năng lãnh đạo nổi bật được trao hàng năm cho các sinh viên tốt  nghiệp, là những người thông qua thành tích học tập và cống hiến cho dịch vụ cộng đồng hiện thân cho đời sống, các giá trị và vô số thành tựu của Andy Matsui.CHITTAGONG, BANGLADE...