Di dời trụ sở nhiều cơ quan TW ra ngoại thành Hà Nội Xã hội

Di dời trụ sở nhiều cơ quan TW ra ngoại thành Hà Nội

Trụ sở làm việc các cơ quan Trung ương được hình thành gắn liền với lịch sử phát triển của Thủ đô Hà Nội, hiện đang bố trí phân tán tại nhiều địa điểm trong thành phố đã bộc lộ nhiều bất cập và không còn phù hợp.

Dựa trên bốn tiêu chí về vị trí, đất đai, cơ sở vật chất, hạ tầng hỗ trợ, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của 36 cơ quan thuộc đối tượng quy hoạch. Theo dự kiến, cần phải di dời trụ sở làm việc khoảng 11 bộ, 1 cơ quan thuộc Chính phủ và 5 cơ quan trung ương các đoàn thể.