Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp Xã hội

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Qua 4 năm (2009-2012) triển khai và thực hiện cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách an sinh xã hội hiệu quả, mang nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, đây là chính sách mới nên đã nảy sinh nhiều vấn đề cần kịp thời nghiên cứu, sửa đổi.

Theo các chuyên gia, bảo hiểm thất nghiệp cần đổi mới theo hướng mở rộng đối tượng, đặc biệt là nhóm lao động khu vực phi chính thức.