Thế giới

Việt Nam ghi nhận những tiến bộ tại Cote d'Ivoire

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, ghi nhận những tiến bộ trong tiến trình củng cố hòa bình và tái thiết sau xung đột tại Cote d'Ivoire kể từ khi ký Hiệp định hòa bình Ouagadougou (Burkina Faso) tháng 4/2007.