“Việt Nam đặt con người ở trung tâm mọi chính sách” Chính trị

“Việt Nam đặt con người ở trung tâm mọi chính sách”

Việt Nam luôn đặt con người vào vị trí trung tâm trong mọi chính sách xóa đói giảm nghèo, luôn quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương; hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và tăng cường khả năng ứng phó của người dân trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.