Tái cơ cấu kinh tế: Đổi mới để nâng sức cạnh tranh Kinh tế

Tái cơ cấu kinh tế: Đổi mới để nâng sức cạnh tranh

Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế vừa được Thủ tướng phê duyệt. Quan điểm tái cơ cấu được nêu rõ, sẽ nâng cao năng lực và hiệu lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò kiến tạo và hỗ trợ phát triển của Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách, đòn bẩy kinh tế, giảm thiểu sử dụng các biện pháp can thiệp hành chính.

Tuy vậy, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, thực hiện Đề án không đơn giản, sẽ phát sinh không ít phức tạp, đòi hỏi phải xử lý các vấn đề kinh tế, xã hội gắn với cải cách thể chế, tương tác giữa trong và ngoài nước, quan hệ lợi ích và chi phí cũng như trước mắt và lâu dài.