Các giải pháp tăng 1 triệu tấn lúa trong năm 2011 Kinh tế

Các giải pháp tăng 1 triệu tấn lúa trong năm 2011

Để tăng thêm 1 triệu tấn lúa, sẽ cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như chuyển đổi thời vụ, bố trí giống hợp lý trên cả nước.

Các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ sẽ phấn đấu xuống giống lúa cả năm 2011 đạt hơn 4,47 triệu ha, ước tính năng suất bình quân toàn vùng đạt 54,5 tạ/ha, sản lượng đạt 24,38 triệu tấn, tăng 869.332 tấn so với năm 2010.