Xử lý nợ thuế sau cổ phần - Tính sao cho phải? Tài chính

Xử lý nợ thuế sau cổ phần - Tính sao cho phải?

Dù đã có quy định về việc xóa nợ thuế, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp chuyển đổi trước 1/7/2007 vẫn tiếp tục "treo" một số khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Để xử lý các khoản nợ "treo" này, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án xóa nợ áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp.