Nâng cao tính pháp lý của thị trường bất động sản Kinh doanh

Nâng cao tính pháp lý của thị trường bất động sản

Mục tiêu cải cách Pháp lệnh thuế nhà, đất nhằm khuyến khích phát triển thị trường bất động sản hiện nay, nâng cao tính pháp lý hiện hành.

Hiện tại, Dự thảo Luật thuế nhà, đất đang được soạn thảo để thay thế Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 (sửa đổi năm 1994).