Văn hóa

Hội thảo khoa học “Các ngôn ngữ Đông Nam Á”

Ngày 28/5, Hội Ngôn ngữ học Đông Nam Á và trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Các ngôn ngữ Đông Nam Á (SEAL)” lần thứ 19 - năm 2009.