[Video] Tìm hiểu về lễ đăng cơ của Nhà Vua Thái Lan ASEAN

Tìm hiểu về lễ đăng cơ của Nhà Vua Thái Lan

Các nghi lễ đăng quang sẽ bắt đầu bằng việc tắm thanh tẩy trong Hoàng cung vào ngày 4/5, ngày có các nghi lễ quan trọng nhất, nước thiêng cho lễ tắm thanh tẩy được lấy từ 5 dòng sông lớn ở Thái Lan.