Khoa học

Cần "tiếp sức" cho các nhà khoa học Việt

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam đã ngồi lại với nhau để góp ý cho việc xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ nước nhà trong 10 năm, tại hội thảo "Định hướng và giải pháp phát triển khoa học công nghệ Việt Nam 2010-2020" do tạp chí Tia sáng, tổ chức ngày 8/5, tại Hà Nội.