Thứ Ba, Tháng Mười Một 13/11/2018

Pháp vị thiêu thân