Làm rõ việc chuyển lưu lượng viễn thông của OCI Kinh tế

Làm rõ việc chuyển lưu lượng viễn thông của OCI

Bộ Thông tin-Truyền thông cho biết sẽ cử thanh tra Bộ và vụ Viễn thông tiếp tục hợp tác với Sở Thông tin-Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ việc công ty cổ phần Một kết nối OCI có chuyển lưu lượng thoại kết nối về Việt Nam thông qua các trang thiết bị của họ hay không. Điều này sẽ quyết định việc OCI có vi phạm hay không.