[Mega Story] Quản lý rừng bền vững tại Việt Nam Môi trường

Quản lý rừng bền vững tại Việt Nam

Việt Nam đã và đang thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. tổng diện tích đất có rừng trên 14,6 triệu ha, tỷ lệ che phủ 41,89%.