[Photo] TTXVN quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Y tế

TTXVN quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn TTXVN tổ chức Lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức-viên chức, người lao động.