Kiểm soát, hạn chế hình thành các “khu phố ngoại” Bất động sản

Kiểm soát, hạn chế hình thành các “khu phố ngoại”

Chính sách cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam là chủ trương đúng đắn nhằm góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tuy nhiên, do vẫn còn có những bất cập nhất định nên kết quả thu được còn hạn chế.

Cùng với việc đề nghị sửa đổi chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện chính sách này khi hết thời hạn thực hiện thí điểm Nghị quyết số 19/2008/QH12 vào cuối năm 2013, Bộ Xây dựng đã đề xuất các phương án kiểm soát chặt chẽ, hạn chế việc hình thành những “khu phố ngoại.”