[Mega Story] Trách nhiệm đối thoại ngăn ngừa xung đột Châu Á-TBD

Trách nhiệm đối thoại ngăn ngừa xung đột

Vẫn còn đó những quan điểm khác biệt, thậm chí bất đồng gay gắt, nhưng đại biểu các nước tại đối thoại đều có chung nhận thức phải tăng cường hợp tác, thúc đẩy đối thoại một cách chân thành.