Xã hội

Thi viết về phòng, chống tệ nạn xã hội

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức phát động cuộc thi viết về gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc.