Lao động trong “thời kỳ vàng”: Nhiều thách thức Xã hội

Lao động trong “thời kỳ vàng”: Nhiều thách thức

Việt Nam đã bước vào thời kỳ “cơ cấu dân số vàng,” nghĩa là cứ hai hoặc hơn hai người trong độ tuổi 15-64 gánh một người trong độ tuổi phụ thuộc.

Bắt đầu của thời kỳ này tại Việt Nam là năm 2007 và theo dự báo thì sẽ kết thúc năm 2041, với nhiều cơ hội thuận lợi và những thách thức không nhỏ về vấn đề lao động và việc làm.