[Video] Giải mã gene phát hiện nguồn gốc người Việt Y tế

Giải mã gene phát hiện nguồn gốc người Việt

Công trình nghiên cứu về bộ gene người Việt do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Vinmec về Công nghệ tế bào gốc và gene thực hiện vừa công bố trên tạp chí di truyền quốc tế Human Mutation.