Việt Nam: Xây dựng mô hình công nghiệp hóa hiện đại Kinh tế

Việt Nam: Xây dựng mô hình công nghiệp hóa hiện đại

Theo Ban Kinh tế Trung ương, cần tập trung phát triển những ngành công nghiệp có tính chất cần thiết như công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp tự động... với sự huy động các nguồn lực của tất cả các thành phần kinh tế.