Quan hệ của Mỹ và Anh giữa "cơn bão" Huawei Châu Mỹ

Quan hệ của Mỹ và Anh giữa "cơn bão" Huawei

Những tranh luận về Huawei có thể tạo ra rào cản đáng kể cho an ninh quốc gia đối với quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh, hiện đang được dẫn dắt bởi hai nhà lãnh đạo dân túy bảo thủ cùng chí hướng.