Kinh tế

Thay đổi tiêu chí tập trung kinh tế

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo "Thực tiễn kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế", nhằm đưa ra các giải pháp thay đổi tiêu chí tập trung kinh tế để thực hiện tốt Luật Cạnh tranh.