Thể thao Việt Nam, bao giờ có thể tự nuôi mình? Thể thao

Thể thao Việt Nam, bao giờ có thể tự nuôi mình?

Nhiều năm qua, thể thao VN chỉ quan tâm đến thành tích mà lơ là xây dựng “nền tảng kinh tế” - “điều kiện tiên quyết” của sự chuyên nghiệp.

Giờ đây, cùng với xu hướng xã hội hóa thể thao, tìm kiếm nguồn thu cho thể thao đã trở thành vấn đề cấp thiết. Vẫn biết, tài trợ, bản quyền truyền hình, bán vé... là những nguồn thu chính cho thể thao, nhưng làm thế nào để khơi nguồn "tài lực” này lại là bài toán không dễ giải.