Hỗ trợ 5 triệu đồng chuyển đổi xe công nông Xã hội

Hỗ trợ 5 triệu đồng chuyển đổi xe công nông

Ngày 29/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc hỗ trợ chủ sở hữu phương tiện xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới 3 bánh; xe thô sơ 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề.