Huy động VND và đảm bảo bằng USD là trái luật Tài chính

Huy động VND và đảm bảo bằng USD là trái luật

Tại công văn số 3675/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước trả lời Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) về việc huy động và cho vay bằng VND, bảo đảm bằng USD. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo đề nghị của ACB tại công văn số 2027/CV-BCS&QLTD11 ngày 25/4/2011 về áp dụng sản phẩm huy động vốn và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo giá trị theo giá USD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về hoạt động huy động vốn, ACB không được thực hiện huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng USD và các hình thức huy động vốn khác không phù hợp với quy định của pháp luật.