Quy trách nhiệm cá nhân, vẫn thản nhiên vi phạm Chứng khoán

Quy trách nhiệm cá nhân, vẫn thản nhiên vi phạm

Hoạt động vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán không chỉ bị xử lý hành chính, mà Ủy ban Chứng khoán đã yêu cầu xác định trách nhiệm và nghĩa vụ tới từng cá nhân.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm khi mà danh sách các cá nhân sẵn sàng chấp nhận "gánh" trách nhiệm vi phạm vẫn ngày càng dài thêm.