"Liên kết để tăng trưởng, Sáng tạo để thịnh vượng" Chính trị

"Liên kết để tăng trưởng, Sáng tạo để thịnh vượng"

Diễn đàn APEC ngày nay đã trở thành một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung to lớn trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng, cũng như thúc đẩy liên kết kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân Hội nghị Lãnh đạo APEC lần 20 ở Nga, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn có bài viết "APEC 2012-Liên kết để tăng trưởng, Sáng tạo để thịnh vượng."