Kiến nghị đình chỉ hoạt động Công ty Đồng Xanh Môi trường

Kiến nghị đình chỉ hoạt động Công ty Đồng Xanh

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai trước mắt sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ hoạt động của nhà máy xử lý rác thuộc Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh vì đã không tuân thủ theo đánh giá tác động môi trường.