Hiệp định mới về chống biến đổi khí hậu bị đe dọa Môi trường

Hiệp định mới về chống biến đổi khí hậu bị đe dọa

Triển vọng đạt được hiệp định mới về chống biến đổi khí hậu đang bị đe dọa do các nước trên thế giới chưa nhất trí với thỏa thuận khung.

Thỏa thuận khung kêu gọi các nước chiếm lượng khí thải lớn trên thế giới phải nhất trí với kế hoạch hành động hoặc cam kết của mình. Theo đó, các nước giàu phải đề ra mục tiêu cắt giảm mạnh khí thải, trao đổi hạn ngạch khí thải hoặc sản xuất năng lượng tái sinh.