Việt Nam hợp tác tích cực, chủ động trong ASEAN Chính trị

Việt Nam hợp tác tích cực, chủ động trong ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũgn khẳng định Việt Nam chủ trương tham gia hợp tác ASEAN với tinh thần ‘tích cực, chủ động, có trách nhiệm’,góp phần xây dựng một ASEAN ngày càng liên kết chặt chẽ, vững mạnh và hợp tác hiệu quả.