[Mega Story] Quốc hội và cải cách thể chế Chính trị

Quốc hội và cải cách thể chế

Quốc hội đã từng bước tạo lập các cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà trọng tâm là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân.