Kinh tế

Nâng cao hiệu quả quản lý giao thông-vận tải

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 của ngành giao thông vận tại do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo Bộ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước ngành, nhất là thể chế, cơ chế trên lĩnh vực đầu tư, trật tự an toàn giao thông, vận tải.