Tan Chu tich Mat tran To quoc Viet Nam tra loi phong van bao chi hinh anh 1Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu sau hội nghị hiệp thương được bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII) đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn đối với tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn về những trọng tâm hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới.

-Xin chúc mừng ông đã được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Chủ tịch có thể cho biết một vài cảm nghĩ khi đảm nhận trọng trách mới được giao?

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn: Việc được Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tín nhiệm, thống nhất hiệp thương cử tôi làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho tôi.

Trải qua gần 87 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, chăm lo xây dựng tổ chức, hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các vị Chủ tịch tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã gây dựng, tạo nên bề dày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã để lại nhiều dấu ấn đổi mới quan trọng, nêu cao tinh thần: Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin; trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân; nỗ lực hoàn thiện cơ chế về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, về đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự gắn kết trong phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Tôi tin tưởng, với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, đầu tàu kinh tế, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và giáo dục quan trọng của đất nước.

Kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, tôi sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tan Chu tich Mat tran To quoc Viet Nam tra loi phong van bao chi hinh anh 2Các vị lãnh đạo tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Thanh Mẫn trên cương vị công tác mới. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

-Với trọng trách được giao, định hướng được đặt ra để thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận từ nay đến cuối năm là gì, thưa Chủ tịch?

[Ông Trần Thanh Mẫn được cử giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc]

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn:
Từ nay đến cuối năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai sâu rộng việc thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến,'' "tự chuyển hóa'' trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,'' đảm bảo vừa có tính kế thừa vừa đổi mới, có định hướng lâu dài, tạo cơ chế để công tác mặt trận hoạt động đạt kết quả cao hơn nữa.

Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xứng đáng với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trước những thời cơ, thách thức mới đang đặt ra, để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với lòng tin của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, thời gian tới, công tác Mặt trận sẽ tập trung vào việc tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam duy trì thường xuyên việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân để tạo sự đồng thuận, đoàn kết; trân trọng lắng nghe, phản ánh và đồng hành, chia sẻ với những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân.

Trong công tác dân tộc, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên sâu sát, gắn bó để nắm bắt tâm tư, tình cảm, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Mặt trận chủ động triển khai nhiều giải pháp, nội dung cụ thể, thực chất hơn trong việc gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam; nghiên cứu, phối hợp đề xuất với Đảng, Nhà nước tháo gỡ về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện hơn nữa cho kiều bào ta ở nước ngoài về nước kinh doanh, làm ăn, sinh sống được ổn định, thuận lợi; đề xuất cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài là kiều bào ta ở nước ngoài cống hiến xây dựng đất nước, quê hương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đến thời điểm này, chưa bao giờ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thể hiện đầy đủ như hiện nay. Điều đó được khẳng định trong Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đạo luật có liên quan.

Ngày 15/6/2017 vừa qua, sau một thời gian tích cực phối hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành ký kết Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết về các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là văn bản có giá trị pháp lý quan trọng, là điều kiện để hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục xây dựng cơ chế, phương pháp, quy trình để phát huy thực sự vai trò giám sát của mỗi người dân và cộng đồng dân cư; tập trung giám sát, phản biện xã hội trực diện đối với những nội dung, lĩnh vực cử tri, nhân dân, xã hội quan tâm, bức xúc.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng, phát huy vai trò, sự gắn kết của các tổ chức thành viên để tạo nên sự đa dạng, sức mạnh tổng hợp trên mặt trận Đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới một cách thực chất hơn về nội dung, phương thức hoạt động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; coi trọng củng cố về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, phát huy vai trò của các hội đồng, ban tư vấn, các cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Mặt trận các cấp; hoàn thiện cơ chế phối hợp, phát huy hiệu quả trong thống nhất hành động giữa các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi thiết tha kêu gọi các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia vào các công việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)