Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Thông/TTXVN)

Sáng 12/11, tại Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, sau gần 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã có 1.180 cán bộ, công chức được tăng cường về 58 huyện, 530 xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 17 tỉnh thực hiện quyết định, trong đó số tăng cường về cấp huyện là 128 người, cấp xã là 1.052 người.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức được tăng cường về cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác; có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệm vụ, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đánh giá, xếp loại công chức, tỷ lệ cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, không có cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật...

Các địa phương có cán bộ, công chức đến tăng cường đã có sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên, từng bước đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tạo sự phát triển đồng bộ giữa kinh tế với văn hóa. Các chính sách dân tộc được thực hiện và phát huy có hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định ở một số địa phương còn chậm, công tác lựa chọn cán bộ, công chức đi tăng cường ở một số đơn vị còn chưa phù hợp, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, năng lực lãnh đạo hạn chế dẫn đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

Một số cán bộ, công chức chưa tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện được nhiều mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm tỷ lệ cao...

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu cho rằng thời gian tới các địa phương cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở khi cử đi tăng cường.

Cán bộ, công chức đi tăng cường phải được lựa chọn kỹ, có kỹ năng công tác, có tinh thần trách nhiệm cao. Các địa phương cần có chính sách phù hợp để động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi tăng cường yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ…/.