Ngày 31/12, tại Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009 khu vực các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc bộ và Bắc khu IV.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cho rằng năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra các cấp khu vực Bắc bộ và Bắc khu IV cần tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên và cùng cấp tới tổ chức đảng và đảng viên, hướng nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp là trọng tâm.

Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư về tăng cường, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong Đảng, cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp;

Ủy ban cũng cần giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của đảng viên; tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra cấp dưới tham mưu cho cấp ủy kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp; tập huấn nghiệp vụ phục vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện toàn diện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc khu IV là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, có số lượng đảng viên đông (chiếm gần 43% tổng số đảng viên của cả nước).

Năm 2009, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Trong năm 2009, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khu vực đã kiểm tra 6.064 đảng viên, 2.154 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, các ban của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát 15.681 tổ chức Đảng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2008./.

Trần Tiến Duẩn (Vietnam+)