Tang cuong kiem tra, giam sat trong Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 1Ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự hội nghị. 

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương cho biết nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kết luận về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; sửa đổi, bổ sung các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với 11 đảng ủy trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã và đang tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Tạp chí Cộng sản, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam). 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong 6 tháng đầu năm, các đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 97 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 126 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, các đảng ủy chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy kịp thời cảnh cáo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý các vi phạm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. 

Các đại biểu tham gia hội nghị đã nêu lên thực tế vẫn còn một số cấp ủy chậm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch. Chất lượng kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn nhiều hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra còn chồng chéo; có cấp ủy còn giao phó nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên ít tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm hoặc chậm phát hiện vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát đối với cấp ủy cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý còn ít; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. 

Hội nghị thống nhất trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung kiểm tra việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo ủy ban kiểm tra tham mưu cấp ủy thực hiện và trực tiếp thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; kiểm tra việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; giám sát đảng viên trong chi bộ và giám sát cấp ủy viên cùng cấp; giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên. 

Những tháng còn lại của năm, tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; kiện toàn bộ máy của ủy ban kiểm tra các cấp khi khuyết thiếu; phối hợp trong việc đề xuất bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc... 

[Đảng ủy Khối các cơ quan TW thông báo kết quả Hội nghị TW 5]

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã có sự phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Tán thành với một số tồn tại hạn chế đã nêu tại báo cáo, đó là chất lượng nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả, nội dung còn chồng chéo..., ông Mai Trực đề nghị cần làm rõ nguyên nhân của những hạn chế này, đặc biệt là việc phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên ở hầu hết ủy ban kiểm tra các cấp còn hạn chế. 

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, ông Mai Trực đề nghị bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên đã được Hội nghị xác định, Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Những tháng cuối năm, cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và nội dung các cuộc sinh hoạt đảng tại chi bộ; quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; kiện toàn bộ máy, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát.../.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)